ADATVÉDELMI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

www.tar.hely.mucsarnok.hu

I. Általános rendelkezések

Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a www.tar.hely.mucsarnok.hu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan a Működtető által nyújtott szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki. A weboldalt használó, a weboldalon regisztráló személy (továbbiakban: Felhasználó) a regisztrációjával a Szabályzatot önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.
A weboldal tulajdonosa, fenntartója és adatkezelője a Műcsarnok Nonprofit Kft. (továbbiakban: Működtető).
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-884462
Székhely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 37.
Adószám: 20772776-2-42
KSH szám: 20772776-9004-572-01
E-mail cím: tarhely@mucsarnok.hu (Adatvédelmi és egyéb panaszok kezelése)
A Működtető Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben a Működtető tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a Működtető kiköti a magyar jog alkalmazását. Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, a Működtető kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát és a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) illetékességi szabályainak alkalmazását.

II. Adatkezelés

A Weboldal látogatása regisztrációhoz kötött. Az oldalon a regisztráció ingyenes, a regisztráció és az oldal használata során a Működtető semmilyen formában nem kér, nem kap, és nem fogad el pénzt, vagy egyéb vagyoni előnyt a Felhasználóktól.
Az azonosításra szolgáló személyes adatok
A regisztráció során a Felhasználó a következő személyes adatokat adja meg: nevét, e-mail címét és jelszavát, lakóhelyét (város) és születési idejét (amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik). Ezen adatokat a Működtető bizalmasan kezeli, nem teszi harmadik személy részére hozzáférhetővé és nem szolgáltatja ki harmadik személynek. A Felhasználó felelőssége, ha nem valós adatokat ad meg.
A regisztrációval a Felhasználó semmiféle kötelezettséget nem vállal a Működtető felé; bármikor törölheti regisztrációját.
A Működtető fenntartja a jogot, hogy bármikor, indokolás nélkül törölheti a Felhasználó fiókját, amennyiben az oldal rendeltetésellenes, visszaélésszerű használatát észleli.
A Felhasználó neve és e-mail címe a Felhasználó által utólag nem módosítható.
A személyes adatok kezelésének célja az oldal által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, valamint a felhasználók azonosítása
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.
A Működtető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
- személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
- az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
- a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
- az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
- ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
- az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.
A személyes adatok kezelése a Működtető székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy a Működtető által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a Működtető hozza meg.
A Működtető magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére a magyar jogszabályok, elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályai az irányadók.
A Működtető az adatkezelés során figyelembe veszi az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK számú irányelvének rendelkezéseit.
A kezelt adatokat a Működtető csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
A Felhasználó írásban kérheti személyes adatainak törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat a Működtető rendszere öt munkanapon belül törli.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.
Egyéb adatok
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.
A Működtető a Felhasználó által megadott adatokat (az azonosításra szolgáló adatok kivételével) a következő módon használhatja fel:
A 2015. évi Nemzeti Képzőművészeti Szalon Kiállítás teljes időtartama alatt a Kiállításon való bemutatásra, és a Kiállítással összefüggő bármilyen egyéb felhasználásra, a III. pontban részletezettek szerint.
A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a Működtető az irányadó jogszabályokban előírt módon és határidőben adja meg. A tájékoztatás teljes körű, az adatkezelés minden részletére kiterjed.
A Működtető a megadott adatokat törli, ha:
- azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
- az érintett azt kéri;
- az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A Felhasználók az oldal használata során kizárólag a saját adataikat használhatják fel. A Működtető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért és valóságosságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Amennyiben a Felhasználó valótlan adatokat szolgáltat, vagy más valaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat, amely károk tekintetében a Működtető a felelősségét kizárja. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.
Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Működtető felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Működtető az adatokat törli, egyúttal az érintett kérheti, hogy a Működtető az adatokat a szükséges jogi eljárás későbbi lefolytatása céljából megfelelő módon zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat a Működtető az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
A Működtető az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a Felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.
A Működtető minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Működtető nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a Felhasználó az adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

III. Felhasználási feltételek

1. A felhasználás célja

Működtető a Felhasználó által megadott adatokat (az azonosításra szolgáló adatok kivételével) és a feltöltött anyagokat a következő módon használhatja fel:
A felhasználási jog 2015. évi Nemzeti Képzőművészeti Szalon Kiállítás teljes tartamára történő bemutatásra, valamit azzal összefüggésben – a kiállítás zárását követően is – területi és időbeli korlátozás nélkül az alábbi felhasználási módokra:
- Kiállítás teljes tartama alatti bemutatás,
- a művekről készült kép bármilyen nyomtatott kiadványban (meghívó, műsorfüzet, plakát, szórólap, magyar és idegen nyelvű katalógus) történő felhasználása a kiállításhoz kapcsolódó kiadványokban,
- a kiállításról, illetve azzal összefüggésben készülő filmben (videón) történő bemutatás,
- weblapon, hírlevélben történő, illetve dokumentációs célú felhasználás,
- mind a művek egészének, mind azok egyes részeinek ismeretterjesztő előadáson történő, illetve tudományos, vagy oktatási célú felhasználása,
- a dokumentációs és kommunikációs anyagok többszörözött példányainak analóg vagy digitális adathordozón adattárban történő archiválása, továbbá idegen nyelvű gyűjteményes művekbe, katalógusba való foglalása és/vagy forgalomba hozatala,
- bármilyen adathordozón és közvetítési módon promóciós célú felhasználás.
A Felhasználó a weboldalra feltöltött anyagok a jelen megállapodás szerinti célú és formájú felhasználásához hozzájárul, a felhasználásért a Működtetőt semmilyen díjfizetési kötelezettség semmilyen jogcímen nem terheli.

2. Szerzői jogok

A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a weboldalon általa megjelentetett, szerzői jogi védelem alatt álló és nem álló tartalmak, adatok és információk pontosak, valósak és helytállóak, illetve nem sértik harmadik személyek jogait. A Felhasználó ezúton kijelenti és szavatolja, hogy a weboldalon általa hozzáférhetővé tett szerzői művek tekintetében a szerzői jogokkal teljeskörűen, területi és időbeli korlátozás nélkül rendelkezik, és jogosult a művekre harmadik személy részére felhasználási engedélyt adni. A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a weboldalon hozzáférhetővé tett szerzői művek, az információs rendszer vagy ezek egyes részei, mint szerzői művek felhasználása jogosszerűségéért, illetve az ezek szerzői felé a bármilyen jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag és teljes mértékben a Felhasználót terheli felelősség.

3. A fiktív felhasználókra vonatkozó szabályok

Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós természetes személy, a Működtető a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a Működtető felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a Működtető a regisztrációt törölheti.

4. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Működtető nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.
A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.
A Felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani, és felhasználásának feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Személyes adatokat tartalmazó iratokról fényképfelvétel nem helyezhető el a honlapon. Ezekre az iratokra kizárólag utalással lehet hivatkozni. Amennyiben ilyen tartalom mégis feltöltésre kerülne, a Működtető fenntartja a jogot, hogy ezt a tartalmat eltávolítsa (de ezen tartalmak eltávolítására kötelezettséget nem vállal) és az ezen feltöltésekből eredő esetleges károk tekintetében a felelősségét kifejezetten kizárja.

5. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a Felhasználó a fenti III.2. pontban foglaltakat megsérti, a Működtető jogosult a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Működtető a regisztráció során tudomására jutott, a Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja. A Működtető a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a Felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a III.2-4 pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.

IV. A Működtető felelőssége

1. A szolgáltatás folyamatossága

A Működtető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében a honlap fenntartásának időtartama alatt. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, a Felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a Felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

2. A Működtető felelőssége, szavatosság kizárása

A Működtető minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében.
A Működtető a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, és törekszik a Felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
A Szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Működtető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Működtető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.
A Működtető a Felhasználók által feltöltött tartalmakat nem ellenőrzi, azok helyességéért, információtartalmáért felelősséget nem vállal és nem garantálja a Felhasználók által feltöltött adatok, tartalmak pontosságát, precizitását és hiánytalanságát, fenntartja azonban a jogot, hogy a Felhasználó által feltöltött tartalmat törölje, amennyiben az nyilvánvalóan jogszabályba ütközik vagy visszaélésszerű, rendeltetésellenes használatra enged következtetni. Más honlapra mutató úgynevezett „link” kizárólag a Működtető engedélyével helyezhető el.
A Működtető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók által a honlapon közzétett tartalmakat – azok jogszabályba ütközése esetén – bármikor, a feltöltő hozzájárulása nélkül eltávolítsa a honlapról (de ezen tartalmak eltávolítására kötelezettséget nem vállal).
A Működtető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, amelyek a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, számítógépes vírusból vagy más hasonló okból származnak. A Működtető nem vállal felelősséget a Felhasználó adatainak más személy által történő felhasználása eredményeként felmerülő kárért. A Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat a honlap Működtetője kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával vagy a Működtetőre, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából adhatja át harmadik személynek.
A honlap látogatója, Felhasználója felelős minden olyan kárért, amely jogszerűtlen, rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használat következménye.

V. Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Működtetőhöz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Működtető álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.
A Felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:
panaszával fordulhat közvetlenül a Működtetőhöz, amely a panaszt kivizsgálja;
tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Működtető 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);
bírósági úton érvényesítheti igényét.
A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a Felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

© Copyright Műcsarnok 2014 Created by: ruffnet Zrt